Mobil version Gør Kanal Frederikshavn til min startside
 
13.11.2017 | Af: Niels Christian Jensen

SIND foreslår, at der oprettes et udsatteråd

På vegne af den lokale SIND-afdeling i Frederikshavn Kommune og Læsø Kommune har Niels Christian Jensen skrevet dette indlæg: Halvdelen af vælgerne er selv ramt af en psykisk lidelse eller i familie med nogle der er. Psykiatrien skal have større fokus, og der skal afsættes flere ressourcer og arbejdes mere målrettet.

 

Kommunerne overtager en større og større del af ansvaret for indsatsen i forhold til mennesker med en sindslidelse. Desværre sker det i en periode, hvor Frederikshavn Kommune skal spare. Resultatet er, at psykiatrien kommer til at holde for, når sparekniven skal svinges.

Her i efteråret har vi alle været vidne til en stor spareøvelse i forbindelse med det kommunale budget for 2018, men heldigvis blev besparelsen på psykiatriområdet ikke så voldsom som frygtet. Dog har de kommunale støttecentre været nødt til at reducere antallet af ansatte, hvilket jo på sigt får stor betydning for den bostøtte og hjælp, som de visiterede psykisk sårbare har krav på at få.

Mindre administration og dokumentation vil kunne frigøre tid til mere hjælp og støtte til de psykisk sårbare.

Det lokale psykiatriske sengeafsnit N7 i Frederikshavn er en meget velfungerende og vigtig aktør, når det gælder behandling af psykisk syge i Frederikshavn Kommune.

Gennem de sidste knap tre år har der kørt en ”bostøtte-forsøgsordning” – finansieret via satspuljemidler – hvor man efter udskrivelse kan visiteres til at få besøg af det ambulante mobil-team fra afdeling N7. Denne ordning er på ”målstregen” blevet reddet, dog kun i halv udgave, idet der fremadrettet kun er bevilget midler fra regionen til én person mod tidligere to personer.

Vi i SIND tænker, at man skal kigge på hvad man eksempelvis har lavet i Region Midtjylland, hvor man har ansat nogle ”brobyggere”, til at løse de udfordringer og problemer, der er i overgangen fra behandlingspsykiatrien og til tilværelsen bagefter.

Dybest set er det store problem, at der ikke er nok kapacitet i hverken behandlingspsykiatrien i Region Nordjylland eller i socialpsykiatrien i Frederikshavn Kommune.

Udover de psykiatriske brobyggere har eksempelvis Skanderborg Kommune og Region Midjylland meldt ud, at de fortsætter samarbejdet ”Morfeus”, der har til formål at hjælpe unge med skizofreni, når de bliver udskrevet fra
behandlingspsykiatrien. I de næste to år er det også besluttet at understøtte et såkaldt peer-guide projekt, hvor borgere, der selv har været gennem psykisk sygdom, bliver mentorer og hjælpere for patienter, når de bliver udskrevet fra behandlingspsykiatrien og skal finde tilbage til en almindelig tilværelse.

Én borger, én plan og én koordinerende kontaktperson

Mange steder i det offentlige arbejdes der med individuelle planer og ansvarlige/gennemgående kontaktpersoner. Problemet er bare, at de mange planer ikke er koordinerede, og at den gennemgående kontaktperson oftest kun er gennemgående på sit eget begrænsede felt.

SIND arbejder for, at kommunen og regionen samarbejder, så den enkelte borger kun har én plan og én koordinerende kontaktperson. Hvis konceptet skal gennemføres konsekvent, kræver det ændringer af lovgivningen, men man kan nå langt via aftaler mellem region og kommune – med borgerens accept.

Forebyggelse
Siden 2007 har kommunerne haft ansvaret for at forebygge sygdom – herunder også psykisk sygdom.

Sundhedsstyrelsen har udsendt en forebyggelsespakke om mental sundhed. Imidlertid er forebyggelse af sindslidelser ofte “en by i Rusland” – desværre også i Frederikshavn Kommune.

SIND mener, at psykiske sygdomme i vidt omfang kan forebygges. SIND vil have fokus på forebyggelse og tidlig indsats – fx via den kommunale pædagogiske psykologiske rådgivning (PPR). Mange henvisninger til børne- og ungdomspsykiatrien kunne undgås, hvis den kommunale PPR i højere grad tilbød udredning og lettere behandling.

Skab lighed i sundhed
Lighed i sundhed er et begreb alle kender. Vi har i Danmark lige og gratis adgang til en lang række sundhedsydelser, og det princip er vi enige om og glade for. Den lighed skal der ikke pilles ved. Men ser vi på udbyttet af sundhedstilbudene, så holder ligheden op. Vi opnår sundhedsmæssige resultater, der er afhængige af andre faktorer end blot fri og lige adgang til sundhedstilbudene.

F.eks. har psykiatriske patienter en gennemsnitslevetid i Region Nordjylland, der er 12-14 år kortere end ikke-psykiatriske patienter. Det er da en ulighed, der er til at tage at føle og få øje på - og til at forholde sig til.

Et tiltag, som kan være med til at skabe en større lighed mellem somatiske og psykiatriske patienters gennemsnitslevetid, er at psykiatriske patienter ved fremmøde i akutmodtagelse får en generel helbredsundersøgelse. Det skal sikre en bedre forebyggelse, udredning samt behandling af eventuelle somatiske sygdomme hos den psykiatriske patient.

Det vil være helt naturligt, ved alle indlæggelser, at lave en sådan helhedsundersøgelse; men netop psykiatriske patienter kan være svære at diagonisticere på grund af deres adfærd.

Det kræver altså flere og andre resourcer at foretage dette tjek, og her er der brug for en regional politisk indsats hvis vi skal genskabe ligheden mellem psykiatriske og ordinære sygdomme.

Lokalt udsatteråd
SIND foreslår, at der bliver oprettet et udsatteråd i Frederikshavn Kommune. Det er vigtigt, at socialt udsatte har et lokalt talerør, der sikrer, at udsatte borgere bliver hørt i den lokalpolitiske debat.

Ved at oprette et lokalt udsatteråd er kommunen med til at sænke dørtærsklen til byrådet og gøre demokratiet mere tilgængeligt. Byrådet får til gengæld mulighed for at lytte til udsatte borgere og få input, når der skal udvikles politik på udsatteområdet.

Til trods for at det ikke er lovpligtigt, er der et stigende antal kommuner, der vælger at nedsætte lokale udsatteråd og vedtage lokale udsattepolitikker.

Somatisk og psykisk sygdom skal ligestilles – og være i samme politiske udvalg.

I dag hører den kommunale socialpsykiatri under socialudvalget og somatiske sygdomme under sundhedsudvalget. For at sikre en mere ensartet og fair behandling vil SIND kæmpe for, at socialpsykiatrien kommer ind under sundhedsudvalget.

Hvis politikerne svigter eller nedprioriterer psykiatrien – så rammer det halvdelen af vælgerne.

Tænk på psykiatrien, når der skal stemmes til kommunal- og regionsrådsvalg 21. november.

Stem personligt på én der vil gøre noget for psykiatrien lyder opfordringen fra den lokale SIND-afdeling.

 

BillederTilføj billede


FOTO: Presse

 

Kommentarer

Del denne artikel

Flere nyheder

Indlæser nyheder
Close