Gå til hoved-indhold
28. september 2023 - kl. 00.09

Vil opføre to tanke på 26,5 meter i højden på Skagen Havn

  • 1 af 1
    Set fra Sønderstrand - 550 meter nord for havnen - ser visualiseringen således ud.
Af: Michael Frederiksen

Pelagia Danmark ønsker at opføre en fabrik og tankpark på Skagen Havns nye erhvervsområde. Der skal bygges 14 tanke. Sagen skal drøftes politisk, fordi virksomheden ønsker, at to af tankene bliver 26,5 meter høje. Lokalplanen tillader kun bygninger i 18 meters højde.

 

Administrationen vurderer at tanke i denne højde forudsætter, at kommunen giver dispensation fra lokalplanen. Byrådet kan dog dispensere fra en lokalplans bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med planens principper.

En eventuel dispensation kan i dette tilfælde først gives efter forudgående naboorientering. Projektet har derfor været i naboorientering ved omkringliggende ejendomme samt foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Skagen og Raabjerg Sogne. Der er ved naboorienteringen ikke indgået bemærkninger/indsigelser.

Administrationen anbefaler, at der gives tilladelse til de to tanke på 26,5 meter med baggrund i, at tanke i denne højde er funktionelt nødvendige i forhold til virksomhedens produktion. Tankene falder desuden naturligt ind i eksisterende bebyggelse på havneområdet. Visualiseringer viser, at tankene kun i mindre grad vil være synlige fra den bagvedliggende bykerne, da den eksisterende og udbyggede erhvervshavn er beliggende imellem.

Center for Teknik og Miljø indstiller derfor til politikerne, at der gives dispensation til opførelse af de to tanke med en højde på 26,5 meter, og at administrationen fremadrettet bemyndiges til at træffe afgørelser i lignende sager på erhvervsområderne på Skagen Havn, hvor naboorientering ikke giver anledning til væsentlige bemærkninger.

Pelagia Danmark vil etablere et nyt anlæg for produktion af fiskeensilage. Virksomheden modtager biomasse i form af fisk via skibe samt fisk og afskær fra lokal fiskeforarbejdning fra lastbiler. Der forventes behandlet cirka 35.000 tons fisk og fiskeaffald
årligt på anlægget.

Der ønskes opført produktion og administration med et samlet etageareal på cirka 700 kvadratmeter. Produktionsdelen opføres i op til to etager med en højde på cirka 12,5 meter. Administrationsdelen opføres i to etager med en højde på cirka 7,5 meter. Tankene placeres på et grundareal på omkring 2.800 kvadratmeter. Der etableres i alt 14 tanke til produktionsprocessen.

Byggeriet er placeret på havnens nye erhvervsområde, og der er tale om den første virksomhedsetablering på dette areal. Det er målet, at der på arealet inden for nærmeste fremtid vil komme flere virksomheder. Da der er tale om et fjerntliggende
erhvervsområde, foreslås det, at der i lignende sager – hvor naboorienteringen ikke giver anledning til væsentlige bemærkninger – gives bemyndigelse til, at administrationen fremadrettet kan træffe afgørelser herom.

Dispensationen vil have præcedens for fremtidige ansøgninger.

Der lægges dermed op til, at der fremadrettet kan gives tilladelse til, at enkelte bygninger, konstruktioner og bygningsdele, herunder losseanlæg, skorstene, master og lignende kan tillades en højde på op til 26,5 meter, hvor hensyn til virksomhedens drift nødvendiggør det.

Seneste nyheder

Mest læste nyheder lige nu...