Mobil version Gør Kanal Frederikshavn til min startside
 
21.11.2022 | Af: Peter Marquard

Informationsmøde om vindmøller på gymnasiet

Energistyrelsen og Frederikshavn Kommune har givet etableringstilladelse på baggrund af forundersøgelser, miljøkonsekvensrapport og offentlig høring vedrørende opstilling af vindmøller på vandet ud for Frederikshavn. Projektet består af tre vindmøller med en totalhøjde på 256 meter, og to vindmøller med en totalhøjde på 182 meter.

 

Parkens samlede effekt vil være op til 72 MW. European Energy inviterer alle interesserede til offentligt informationsmøde om værditabs- og køberetsordning for projektet. Mødet afholdes torsdag 24, november kl. 19.00 i Festsalen på Frederikshavn Gymnasium. På mødet redegør European Energy for projektets etableringsfase på vand og på land.

Endvidere redegør Energistyrelsen for reglerne om erstatning for værditab på beboelsesejendomme som følge af opstillingen af vindmøllerne (værditabsordningen) og reglerne for køb af ejerandele i projektet (køberetsordningen). Hvis man ikke har mulighed for at deltage i mødet, kan det orienteringsmateriale, som udleveres på mødet, rekvireres ved at kontakte Brian Bredal, European Energy på e-mailadressen info@europeanenergy.dk med Frederikshavn OWF nævnt i emnefeltet.

Hvis man har spørgsmål til værditabs- eller købsretsordningen, kan Energistyrelsen, De Fire Vindmølleordninger, kontaktes via e-mailadressen fo@ens.dk.

REGLERNE FOR ANMELDELSE AF KRAV OM VÆRDITABSERSTATNING: Værditabsordningen giver ejere af beboelsesejendomme, som bliver naboer til nye vindmøller, mulighed for at anmelde krav om erstatning, hvis de planlagte anlæg må forventes at påføre de pågældende beboelsesejendomme et værditab. Ved anmeldelse om værditabserstatning skal der sammen med anmeldelsen indbetales et gebyr på 4.000 kr., da opstiller ellers ikke er forpligtet til at betale erstatning for værditab. Kontonummer til brug for indbetalingen fremgår af anmeldelsesskemaet.

Hvis man tilkendes erstatning for værditab, der indgås aftale med opstiller om erstatning, eller hvis sagen ikke kan realitetsbehandles, får man gebyret tilbage. Kravanmeldelse Anmeldelsen af erstatningskrav kan ske via hjemmesiden www.taksationsmyndigheden.dk. Alternativt kan anmeldelsesskemaet rekvireres på e-mailadresse post@tksm.dk.

Anmeldelsen skal være modtaget senest otte uger efter, at mødet har været holdt, hvilket vil sige senest 19. januar 2023 kl. 23.59. Overskrides fristen eller indbetales gebyr ikke senest efter påkrav, er opstiller ikke forpligtet til at betale for værditab. Kun under særlige omstændigheder kan der dispenseres fra fristen. For at der kan gives dispensation fra anmeldelsesfristen, kræves det dog, at ejeren af beboelsesejendommen af særlige grunde ikke har haft mulighed for at blive opmærksom på annonceringen af det offentlige møde, eller at ejeren ikke har kunnet fremsætte krav inden for otte-ugers-fristen pga. sygdom, længere tids bortrejse eller lignende.

REGLERNE FOR KØBERETSORDNINGEN: Dette projekt består af samlet fem vindmøller, der opstilles i to faser. De tre sydlige vindmøller, som opsættes i fase 1, har opnået prototype-certifikat og er derfor undtaget køberetsordningen.

Køberetsordningen for dette projekt er derfor kun gældende for de to nordlige positioner, der opsættes i fase 2, hvis disse opsættes med et typetest-certifikat. Der vil blive indkaldt til et særskilt møde om køberetsordningen, inden disse to vindmøller nettilsluttes, såfremt de er omfattet af køberetsordningen. Der vil i øvrigt blive informeret nærmere om reglerne for køberetsordningen på mødet 24. november 2022, herunder vil det blive gennemgået, hvem der er berettiget til at købe andele.

 

BillederTilføj billede


FOTO: Peter Marquard

 

Kommentarer

 

Del denne artikel

Flere nyheder

Indlæser nyheder
Close