Gå til hoved-indhold
03 februar. 2024

Vil opføre verdens næststørste biogasanlæg ved Trafikcenter Sæby Syd

  • 1 af 1
Af: Michael Frederiksen

Nature Energy ønsker at opføre verdens næststørste biogasanlæg på Ørtoftvej 5 ved Trafikcenter Sæby Syd. Planlægningen indebærer udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg. Den ansøgte placering er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser.

Ansøger oplyser, at der årligt kan forventes behandlet ca. 800.000 tons biomasse på anlægget, hvilket indebærer en daglig transport på 2.200 ton biomasse til anlægget. Det vil fylde omkring 12-14 hektar. I området, hvor anlægget ønskes placeret, er der inden for 100-500 meter flere andre virksomheder, herunder et cafeteria og et hotel. Med den nuværende placering vil afstanden til Syvsten være omkring 800 meter. Transportaktiviteten må forventes at medføre en trafikbelastning.

Sagen behandles politisk i næste uge. Center for Teknik og Miljø indstiller, at der igangsættes planlægning for nyt kommuneplantillæg for projektafgrænsningen med en fire ugers foroffentlighedsfase. 

Administrationen anmoder ansøger om, at de nødvendige oplysninger til brug for foroffentlighedsfasen udarbejdes, herunder et mere detaljeret ansøgningsmateriale, der blandt andet belyser, hvordan kommunens drikkevandsinteresser håndteres.

Området ved Trafikcenter Sæby Syd er ikke udlagt til biogasanlæg i Kommuneplan 2015. Der er i retningslinjerne udpeget to områder til etablering af biogasanlæg – øst for Østervrå og ved Hørby, syd for Stenhøj.

Hvis placeringen ønskes imødekommet, kræves en ændring af eksisterende retningslinje for biogas. Dermed er det nødvendigt, at der tages stilling til, om retningslinjen skal ændres for at muliggøre etablering af anlægget. En ændring af retningslinjen kræver et 
kommuneplantillæg med foroffentlighed.

Hvis der skal etableres et biogasanlæg på den givne placering, bør ansøger først redegøre for, hvordan kommunens drikkevandsinteresser sikres, anfører administrationen.

Den ansøgte placering er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) og inden for indvindingsoplandet til Frederikshavn Forsyning A/S. Ørnedalsværket anses som ét af to nøglevandværker i kommunen, både nu og i fremtiden.

Beskyttelsen af indvindingsoplandet til vandværkerne er vigtigt for vandforsyningen i kommunen, hvorfor administrationen anbefaler, at ansøger først viser, hvordan den eventuelle fremtidige virksomhedsaktivitet i området ikke vil udgøre en risiko for grundvandet.

Biogasanlægget placeres ved den primære indkørsel til Sæby, og det anbefales derfor, at der er særlig opmærksomhed på den landskabelige påvirkning og den trafikale afvikling for at undgå negativ påvirkning af områdets attraktivitet i forhold til fremtidig bosætning og turisme.

På baggrund af ovenstående opmærksomhedspunkter er administrationens indstilling baseret på, at ansøger - til brug for foroffentlighedsfasen – skal udarbejde et mere detaljeret ansøgningsmateriale med blandt andet beskrivelser af, hvordan respektafstande til boliger, trafikbelastning og drikkevandsinteresser håndteres.

Seneste nyheder

Mest læste nyheder lige nu...