Gå til hoved-indhold
17. april 2024 - kl. 09.04

Unikt landskab i Skærum Ådal fredes

  • 1 af 1
Af: Michael Frederiksen

Det usædvanligt naturrige område Skærum Ådal vest for Frederikshavn fredes. Det sker efter en endelig afgørelse i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Fredningen betyder ifølge Danmarks Naturfredningsforening, at området sikres for eftertiden og kommende generationer, men også at ådalen kan genfinde sit oprindelige naturpotentiale og blomstre endnu mere allerede inden for få år.

Ådalen tog bogstavelig talt form i slutningen af sidste istid. Vendsyssel blev som noget af det første areal i et stort område isfrit og lå som en ø i det nordlige Kattegat, som dengang var et ishav. Efter at være blevet befriet for isens vægt, begyndte Vendsyssel at hæve sig. Og i takt med landhævningen eroderede Skærum Å sig dybt ned i jordlagene. I dag ligger dalbunden derfor dybt omgivet af op til 40 meter høje dalsider.

Åens slyngninger og en række væld og bække har karvet i dalsiderne og medført et varieret og enestående landskab, som sammen med en stor variation i jordforhold og fugtighed giver levemuligheder for en rigdom af naturtyper og plantearter. I ådalen findes således enge, moser, overdrev og heder, og ikke mindst den meget sjældne naturtype eng på skrånende terræn. De forskellige naturtyper er hjemsted for adskillige truede og sjældne plantearter som f.eks. pyramide-læbeløs, eng-blomme og bakke-gøgelilje.

For Flemming Thorning-Lund, der er bestyrelsesmedlem i Danmarks Naturfredningsforening Frederikshavn-Læsø, er det meget glædeligt, at området nu fredes.

- Der er tale om en enestående botanisk lokalitet, som vi længe har ønsket en bedre beskyttelse af for fremtidige generationers skyld. Samtidig er naturværdierne aktuelt truede af især tilgroning, men med fredningen får Frederikshavn Kommune nu mulighed for at udføre den rette naturpleje, så naturen kan bevares og udfolde sig endnu mere.

Flemming Thorning-Lund forklarer, at der før i tiden naturligt har været masser af græssende dyr i ådalen, som har holdt området lysåbent og skabt grobund for et væld af blomster, som i dag er skygget væk. Han drømmer om, at kommunen vil sætte ind med naturpleje, som kan genskabe dette flor.

Allerede i 2020 blev Skærum Ådal fredet af Fredningsnævnet for Nordjylland. Afgørelsen blev dog efterfølgende påklaget, hvorfor fredningssagen overgik til behandling i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagenævnets afgørelse er endelig og fredningen er derfor også endelig.

Lena Bau, der er fredningsmedarbejder i Danmarks Naturfredningsforening, kalder det en sejr for naturen.

- Naturen i Danmark har det rigtig mange steder skidt, og derfor er det ekstraordinært fantastisk, når vi lykkes med at få beskyttet nogle af de helt unikke områder, som vi trods alt har tilbage. En fredning er den stærkeste beskyttelse, naturen kan få, og derfor vil denne afgørelse være til glæde for mange fremtidige generationer og lokalsamfund.

Fredningen dækker et areal på cirka 60 hektar. Hvordan Frederikshavn Kommune vil pleje naturen i området. er ikke lagt fast endnu.

Seneste nyheder

Mest læste nyheder lige nu...