Gå til hoved-indhold
07. juni 2024 - kl. 00.06

Biogasanlæg: Lugtgener er som ventet naboernes største bekymring

  • 1 af 2
    Eksempel på et af Nature Energys biogasanlæg - dette er beliggende i Videbæk.
  • 2 af 2
    Med grønt ses biogasanlæggets placering ved Trafikcenter Sæby Syd. De røde markeringer viser, hvor indsigelserne i foroffentlighedsfasen kommer fra.
Af: Michael Frederiksen

Lugtgener er som ventet naboernes største bekymring i forhold til det biogasanlæg på Ørtoftvej 5, ved Trafikcenter Sæby Syd, som Nature Energy Biogas A/S ønsker at etablere på et 25 hektar stort område. I høringsperioden er der indkommet seks høringssvar. Ét af disse svar er skrevet på vegne af fire ejendomme.

Selve biogasanlægget bliver etableret indenfor 12-14 hektar. Det ønskede biogasanlæg skal behandle op til cirka 800.000 tons biomasse årligt bestående hovedsageligt af husdyrgødning, plantebaseret biomasse samt restprodukter fra fødevareindustrien. Det betyder, at anlægget vil få en kapacitet på mere end 100 tons biomasse pr. dag.

Med placeringen er man tæt ved den primære rundkørsel til Sæby, hvilket giver transportmæssige fordele. Der vurderes god tilgængelighed i de nødvendige mænger for den tunge trafik og køreafstand til mulige leverandører og fornuftig afstand til beboelse.

Omvendt rummer placeringen udfordringer. En stor del af høringssvarene er indgivet af borgere bosat i Syvsten, og flere beskriver bekymringer om lugt-, støj- og trafikale gener. Der er ligeledes bekymring i forhold til, hvordan generne kan ende med at påvirke huspriser og lysten til at opholde sig i egen have.

Desuden beskrives en bekymring om, hvordan anlægget vil præsentere "indkørslen til Sæby", og hvordan dette kan have en negativ påvirkning i forhold til for eksempel bosætning. I en af de indkomne bemærkninger foreslås anlægget flyttet. Dette er forhold, som skal indgå i den eventuelt videre planproces.

Biogasanlægget ønskes placeret i et af kommunens vandindvindingsoplande, som forsyner godt 80 procent af den sydlige del med drikkevand. Derfor er det besluttet, at ansøger skulle fremsende detaljeret materiale, der belyser, hvordan kommunens drikkevandsinteresser håndteres. Ansøger har tilsendt et notat med supplerende oplysninger om grundvandsinteresser, afstand til boliger og erhverv samt trafikbelastning. Det vurderes, at der kan laves tiltag, der kan sikre grundvandet mod forurening ved normal drift i de tilfælde, hvor der ikke er lækager, spild, uheld eller andre uhensigtsmæssigheder som følge af for eksempel slitage eller mislighold.

Det er vurderingen, at et biogasanlæg alt andet lige kan medføre risiko for drikkevandsforurening. I tilfælde af uheld vurderes det ikke muligt at finde en alternativ vandforsyning inden for kort tid. Administrationen har ikke kunnet finde fortilfælde på, at der andre steder i landet er etableret et biogasanlæg i indvindingsopland, hvor indvindingsoplandet er så sårbart og væsentlig for forsyningssikkerheden som ved Sæby.

Det må forventes, at selv med strenge vilkår, vil der være en risiko for uheld, der kan føre til forurening af drikkevandet.

Sagen behandles politisk i næste uge. Center for Teknik & Miljø indstiller, at der igangsættes nyt kommuneplantillæg for planlægning af området samt igangsættes ny lokalplanlægning.

Seneste nyheder

Mest læste nyheder lige nu...