Gå til hoved-indhold
28. februar 2024 - kl. 14.02

Protester fra DN mod ni store vindmøller ved Gaardbogaard

  • 1 af 3
    Formand Asger Nielsen, DN Frederikshavn-Læsø: - Vedvarende energi er vigtigt, men det er lige så vigtigt, at vi tænker os godt om og i vores iver for at få vedvarende energi ikke glemmer at værne om og genskabe den natur, vi har ødelagt gennem århundrede.
  • 2 af 3
    På arealet eller tæt ved forefindes flere beskyttede dyre- og fuglearter. Nogle af disse er omfattet af EU´s habitatdirektiv og Fuglebeskyttelsesdirektivet.
  • 3 af 3
    Vest for Gaardbogaard lå engang Nordjyllands største sø, Gaardbo Sø. Den fyldte hele 775 hektar og var 15 km i omkreds.
Af: Michael Frederiksen

DN Frederikshavn og Læsø reagerer kraftigt på de tanker, der er for opstilling af ni vindmøller på arealet, hvor Nordjyllands tidligere største sø, Gaardbo Sø, lå. Arealet tilhører Gaardbogaard og ligger lidt vest for Aalbæk.

Naturfredningsforeningen mener, at man i stedet burde genskabe Gaardbo Sø, da dette i den grad er i tråd med de nationale og folkelige ønsker. Arealet er et lavbundsareal og falder således ind under den overordnede aftale mellem regeringen og landbruget om at udtage lavbundsjorder af landbrugsmæssig drift.

DN Frederikshavn-Læsø mener, at lokalbefolkningen vil få meget stor rekreativ gavn af en genskabelse af søen, da naturoplevelserne i området vil blive helt fantastiske. Det samme vil være tilfældet for de mange tusinde turister, der hvert år besøger det nordlige Vendsyssel.

Ud over de ni vindmøller er der planer om et meget stort areal med solceller nord og vest for søen.

- Projektet har været i foroffentlighedshøring i Hjørring Kommune, hvor der kom mange protester. Området ligger på grænsen mellem Hjørring og Frederikshavn kommune. En i stedet for genskabt Gaardbo Sø vil sammen med naboområderne Råbjerg mose, Aalbæk plantage, åen til havet og de store sammenhængende naturområder mod nord skabe et samlet naturområde af national betydning. Biodiversiteten vil få et kæmpe løft, da der ikke findes andre så store søer i Vendsyssel. Søen vil også i europæisk perspektiv få meget stor betydning for fuglelivet i forbindelse med forårs- og efterårstrækket – netop fordi, der ikke findes tilsvarende vådområder i Vendsyssel, pointerer formand for DN Frederikshavn og Læsø, Asger Nielsen.

Trækkene over Skagens Odde regnes for et af de betydeligste i Nordeuropa, påpeger Asger Nielsen, der også nævner flere andre genopretningsprojekter i landet og fortæller, at de har vist, at de tidligere intensivt udnyttede jordbrugsområder meget hurtigt efter genopretningen, opnår de gamle naturhistoriske kvaliteter.

- Et eksempel blandt flere er Filsø-projektet i Varde Kommune, der ud over de naturhistoriske kvaliteter har vist sig at have stor betydning for den lokale rekreation, og ikke mindst for lokale turistaktører. Et andet godt eksempel er Thy Nationalpark, der på relativt kort tid er blevet attraktivt besøgsmål for turister og lokale. Nationalparken er i dag genstand for omfattende naturformidling i både TV og presse. Andre eksempler er Skjern å, Vejlerne og Hornborgasøen i Sverige, siger Asger Nielsen.

På arealet eller tæt ved forefindes flere beskyttede dyre- og fuglearter. Nogle af disse er omfattet af EU´s habitatdirektiv og Fuglebeskyttelsesdirektivet.

- For eksempel er alle flagermusarter omfattet, ligesom flere fuglearter, der trækker eller fouragerer i området, også er beskyttede af de nævnte direktiver. Særligt rovfugle som havørn, fiskeørn og traner er udsat for sammenstød med store vindmøller, fortæller Asger Nielsen.

Et andet vigtigt argument er, at turismen - ikke mindst i Vendsyssel - i høj grad bygger på naturoplevelsen, der blandt andet hænger sammen med det åbne landskab i almindelighed, men i særdeleshed tiltrækkes turisterne af lyset og landskabet i det nordlige Vendsyssel op mod Skagens Odde. Det har vist sig, at oplevelser i naturen generelt, men også de oplevelser der særligt knytter sig til denne type naturgenoprettede områder, tiltrækker turister i skuldersæsonen, hvor overnatningsfaciliteterne ikke er fuldt booket.

DN Frederikshavn-Læsø mener derfor at et projekt med ni kæmpestore vindmøller vil få stor negativ indflydelse på oplevelser som nævnt ovenfor, hvorfor turisterhvervet selvfølgelig direkte bør høres i den sammenhæng.

Et eksempel på en turistvirksomhed, der i høj grad vil mærke de negative konsekvenser af det ansøgte VE-projekt, er det nærved liggende Ørnereservat.

DN Frederikshavn er ikke modstandere af VE-projekter og forstår godt problematikken med konflikten mellem natur og ønsket om en grøn omstilling.

- Vedvarende energi er vigtigt, men det er lige så vigtigt, at vi tænker os godt om og i vores iver for at få vedvarende energi ikke glemmer at værne om og genskabe den natur, vi har ødelagt gennem århundrede. Derfor er vi også parate til en dialog om mulighederne for et projekt, hvor Gårdbo Sø genskabes samtidig med, at et mindre VE-projekt placeret hensigtsmæssigt på tilstødende arealer realiseres, udtaler Asger Nielsen.

Også Danmarks Naturfredningsforening i Hjørring, DOF og Friluftrådet har ved foroffentlighedsfasen protesteret mod planerne. Herudover har flere organisationer udtryk modstand eller stor betænkelighed. I alt er indkommet 84 tilkendegivelser, hvoraf de 72 er fra borgere, der er modstandere af projektet, og to, der er tilhængere.

Seneste nyheder

Mest læste nyheder lige nu...